Anton Pavlovics Csehov: A csinovnyik halála


Anton Pavlovics Csehov, 1860-1904Anton Pavlovics Csehov (1860-1904), orosz író, drámaíró 1883-ban írta meg A csinovnyik halála c. novelláját, korai novelláinak legsikerültebb darabját. Csehov a 19. századi orosz irodalom legnagyobbjai közé tartozik, a novella műfajának megújítója és az ún. "drámaiatlan" (cselekmény nélküli) dráma megteremtője. A csinovnyik halálának főhőse Ivan Dmitrics Cservjakov hagyatéki végrehajtó, öntudatától megfosztott kisember, igazi csinovnyik [=hivatalnok]. (Gogolnál Akakij Akakijevics jeleníti meg ezt az embertípust, Tolsztojnál pedig Ivan Iljicshez hasonlítható) A csinovnyik halála egy olyan novella, melyben egy ártatlan tüsszentés egy szörnyű, megbocsáthatatlan bűnné terebélyesedik a szolgalelkű kishivatalnok lelkiismeretében, végül pedig tragédiába torkollik.

A csinovnyik halála

Egy kiváló szép estén a nem kevésbé kiváló Ivan Dmitrics Cservjakov, hagyatéki végrehajtó, a földszinti zsöllye második sorában ült, és látcsövén keresztül gyönyörködött a Corneville-i harangok-ban. Gyönyörködött, és a földi boldogság csúcspontján érezte magát. De hirtelen... Elbeszélésekben gyakorta találkozunk ezzel a "hirtelen"-nel. Igazuk is van az íróknak: az élet olyannyira bővelkedik váratlan meglepetésekben! Nos: Cservjakov arca hirtelen elfintorodott, szeme kidülledt, lélegzete elállt... leeresztette szeme elől a látcsövet, előrehajolt és... hapci!!! Amint tetszett látni - tüsszentett. Tüsszenteni sehol senkinek sem tilos. Tüsszent a paraszt, tüsszent a rendőrkapitány, sőt, némelykor még a titkos tanácsos is. Mindenki tüsszent. Cservjakov nem is jött zavarba, megtörülközött zsebkendőjével, és mint udvarias ember, körülnézett: nem zavart-e meg valakit a tüsszentésével? Ekkor azonban menthetetlenül zavarba jött. Észrevette, hogy a zsöllye első sorában, az előtte ülő öregúr kesztyűjével törölgeti tarkóját s kopasz fejét, és valamit mormol hozzá. Az öregúrban Brizzsalov államtanácsost, a közlekedési minisztérium tábornoki rangban levő főtisztviselőjét ismerte fel.
"Ráprüszköltem! - gondolta röstelkedve Cservjakov. - Nem a főnököm, más hivatalban szolgál, de mégiscsak kínos. Bocsánatot kell kérnem."
Cservjakov köhécselt, felsőtestével előredőlt, és a tábornok fülébe súgta:
- Bocsásson meg, mélts... uram, leprüszköltem... nem szándékosan tettem...
- De kérem, semmi az egész...
- Bocsásson meg, az istenre kérem. Igazán nem... igazán nem akarattal!...
- Jaj, hagyjon békén, kérem! Ne zaklasson már!
Cservjakov még jobban zavarba esett, bambán elmosolyodott, és felnézett a színpadra. Nézett, nézett, de előbbi boldogsága nyomtalanul eltűnt. Nyugtalanság gyötörte. A szünetben odalépett Brizzsalovhoz, egy darabig szaladt mellette, majd félénkségét leküzdve, megszólította:
- Az imént leprüszköltem, mélts... uram... Bocsásson meg... Én igazán... Nem azért, hogy...
- Elég volt! Rég elfelejtettem az egészet, és maga még mindig ugyanazt hajtogatja! - szólt rá a tábornok, és türelmetlenül mozgatta alsó állkapcsát.
"Azt mondja, elfelejtette, a szeméből meg csak úgy árad a gyűlölség - gondolta magában Cservjakov, és gyanakodva pillantott a tábornokra. - Szóba se akar állni velem. Meg kellene neki magyaráznom, hogy nem szántszándékkal tettem... hogy ez a természet törvénye, máskülönben még azt gondolja, hogy le akartam köpni. Ha most nem gondolja, majd később eszébe jut!"
Cservjakov hazaérkezvén, előadta feleségének akaratlan udvariatlanságát. Úgy vélte, hogy az asszony igen könnyedén fogja fel a történteket; előbb egy kissé megijedt, de amikor megtudta, hogy Brizzsalov más hivatalbeli, mindjárt megnyugodott.
- Tudod mit, mégiscsak menj el hozzá bocsánatot kérni - ajánlotta azután. - Nehogy azt higgye, hogy nem tudsz illendően viselkedni jó társaságban.
- Éppen erről van szó! Bocsánatot kértem tőle, de valahogyan furcsán fogadta... Egy jó szót se szólt. Meg nem is volt rá idő, hogy megbeszéljük a dolgot.
Másnap Cservjakov felöltötte vadonatúj hivatali egyenruháját, megnyiratkozott, és elment Brizzsalovhoz, bocsánatot kérni. A tábornok fogadószobájában már rengeteg kérelmezőt talált, s közöttük megpillantotta magát a tábornokot is, aki már megkezdte a fogadást. Miután néhány kérelmezőt meghallgatott, Brizzsalov végre Cservjakovra emelte tekintetét.
- Tegnap az Árkádia-színházban, ha méltóztatik rá emlékezni, mélts... uram... - kezdte meg előadását a hagyatéki végrehajtó. - Tüsszentettem és véletlenül... lefröcsköltem... Bocs...
- Hát ezek meg miféle... Ilyen semmiséggel zaklat... Nos, mit kíván? - fordult a tábornok a soron következő kérelmezőhöz.
"Szóba se áll velem! - gondolta Cservjakov elsápadva. - Tehát haragszik... Nem, ezt nem hagyhatom annyiban... Meg kell neki magyaráznom..."
Amikor a tábornok az utolsó várakozóval is végzett, és megindult belső szobái felé, Cservjakov utánavetette magát:
- Mélts... uram! - motyogta. - Ha zaklatni bátorkodom a mélts... urat, úgy az kizárólag a bűnbánat érzületéből fakad! Hiszen nem szántszándékkal tettem, ezt méltóztatik tudni!
A tábornok bosszús arcot vágott, és lemondóan legyintett.
- De hiszen ön csúfolódik velem, tisztelt uram! - recsegte, és azzal eltűnt az ajtó mögött.
"Már hogyan csúfolódnék? - morfondírozott Cservjakov. - Szó sincs itt semmiféle csúfolódásról! Ilyen nagyúr, aztán mégse érti meg! Nos, ha így van, bezzeg nem kérek többé bocsánatot ettől a nagyképű alaktól! Vigye el az ördög! Levelet írok neki, de személyesen nem megyek el hozzá többé. Nem én!"
Ekképpen gondolkozott Cservjakov hazafelé menet. Ámde nem írt levelet a tábornoknak. Gondolkodott, gondolkodott, de sehogyan sem sikerült kieszelnie, hogy mit írjon. Másnap mégiscsak személyesen kellett elmennie hozzá, kimagyarázkodni.
- Tegnap nem azért zaklattam mélts... uram - motyogta, amikor Brizzsalov kérdő tekintetét ráemelte -, hogy csúfolódjam, amint azt tegnap mondani tetszett. Csupán azért jöttem, hogy bocsánatot kérjek, amiért tüsszentettem és lefröcsköltem mélts... uramat... Eszembe se jutott, hogy csúfolódjam. Hogyan is mernék én csúfolódni egy olyan nagyúrral, amilyen mélts... uram? Ha a magunkfajta ember csúfolódásra vetemednék, akkor izé... hová lenne akkor a tisztelet, a tekintély tisztelete... egyszóval...
- Takarodjék! - hördült fel a táborok, elkékülve, és egész testében remegve.
- Tes-séék? - kérdezte suttogó hangon, a rémülettől ájuldozva Cservjakov.
- Takarodjék!! - ismételte a tábornok, és dobbantott lábával.
Cservjakov bensejében valami megszakadt. Se látott, se hallott, úgy vonszolta magát az ajtóig, majd kiosont az utcára, és roskadozva elindult. Gépiesen hazaért, a vadonatúj egyenruháját le sem vetve, végigfeküdt a díványon és... meghalt!

Szőllősy Klára fordításaHozzászólások

Vendég képe
Vendég (nem regisztrált) 2007, október 17 - 18:09

hosszú kell egy rövidebb xd


Vendég képe
Vendég (nem regisztrált) 2007, november 25 - 16:02

szerintem ezek az oroszok unatkoztak és nem tudtak írni valamien normális történetet ez a csinornyik vagy ki a fa...om egy idióta volt ezért meghalni ja és ráadásul meg kell ezt a szart tanulnom!!!


Vendég képe
Vendég (nem regisztrált) 2007, december 2 - 15:39

úrisssssssssten ...ekkora nyomorék embert..egyáltalán hogy jutott eszébe csehovnak h iyletírjon?? és ezt minek nekünk elolvasni?? csak agylefárasztó ez az egész fos.. Beeee!


Vendég képe
Vendég (nem regisztrált) 2008, január 6 - 17:32

Erről hogy írjak 4 oldalas elemzést? Vigyorgo


Vendég képe
Vendég (nem regisztrált) 2008, január 22 - 22:05

ekkora balfa**ságot még életemben nem olvastam XD szerencse hogy rövid


Vendég képe
Vendég (nem regisztrált) 2008, február 4 - 17:31

Hú,hát elég hülyeség. Egy tüsszentés témájával könyvet írni?? Elég meglepő. De ha muszály elolvasni akkor nincs mit tenni. Sajnos Szomoru((((((


Vendég képe
Vendég (nem regisztrált) 2008, március 11 - 22:19

Ez oan gáz h vki iet ír h könyvet írt erről. Felvilágosításképp: EZ AZ EGÉSZ MŰ ugyanis ez egy NOVELLA nem egy teljes könyv...
Nem nagy gond elolvasni...


Vendég képe
Vendég (nem regisztrált) 2008, február 11 - 17:48

Látszik, hogy nem tudjátok értelmezni a történetet, és a mondanivalóját, ugyanis nem a téma vagyis a tüsszentés a lényeg! Kicsit tanulányozzátok az orosz realizmus lényegét, és annak a kisemberekhez való viszonyulását.


Vendég képe
Vendég (nem regisztrált) 2008, február 28 - 16:21

Egyetértek, Csehov az egyik legjobb orosz realista aki még a tüsszentésből is össze tudott hozni egy kerek egész történetet, melynek mondanivalója is van(bárki megérthetné,ha akarná).
Naigen s csinovnyik a helyes megnevezés Mosoly


Vendég képe
Vendég (nem regisztrált) 2008, március 10 - 18:45

El kell vonatkoztatni a leírtaktól és máris másképpen tudjátok majd a művet értelmezni! ez az orosz realizmus és azon belül Csehov: szimbolizmus, impresszionizmus, naturalizmus jellemzi műveit


Vendég képe
Vendég (nem regisztrált) 2008, március 15 - 13:08

Hát ennek nincs semmi értelme! Mire jó ha elolvasom? Ma is úgyanez a helyzet! A kisembert eltaposák ... stb! ezért nem kéne könyveket olvasni, meg megírni ilyen nem mondom meg miket!


Vendég képe
Vendég (nem regisztrált) 2008, április 6 - 14:59

PFFFFFFFF .....nem sok értelme volt,elégg nagy lúzzer Cservjakov hogy nem hayja rá a dolgot,,tök ratyi az egész bár az az egy jó hogy könyen meglehetet érteni a témáját és nem kellet 3-szor elolvasni hogy felfogjam!!!


Igor képe
Igor (nem regisztrált) 2008, április 6 - 15:50

Ezt a sok primitiv hozzaszolast... latszik, hogy generaciorol generaciora degeneralodunk Mosoly


Avalon képe
Avalon (nem regisztrált) 2010, október 20 - 20:26

Teljesen egyet értek Vigyorgo
Nekem nagyon tetszett a novella.


Igor képe
Igor (nem regisztrált) 2008, április 6 - 15:58

Persze a primitv hozzaszolasok hemzsegnek a hibaktol :

1. hozzaszolas : nincs vesszo
2. hozzaszolas : "valamien"
3. hozzaszolas : stilus hiba
6. hozzaszolas : "muszaly"
10. hozzaszolas : "eltaposak"
11. hozzaszolas : "elegg", "konyen", "kellet"

Bravo ! Bravo ! Mosoly))


Vendég képe
Vendég (nem regisztrált) 2008, április 6 - 20:09

Akkor szójjjjjááá be nagyarcúú ha majd irtál jobbat!!!


Emma képe
Emma (nem regisztrált) 2008, április 21 - 18:11

Csak, hogy mindenkinek tiszta legyen minden. Kacsintos arc
Attól, hogy méltóztatok negatív kritikát írni erről a műről nem azt jelenti, hogy ne lennék teljesen tudatában írójának irodalmi fontosságával. Egyszerűen az van, hogy ez a novella egy nagy kövér nulla! Mármint a cselekménye! Ennyi! Ezt akárki beláthatja! Az már más kérdés, hogy milyen üzenete van. Legyen minden szerencsétlen iskolásnak megnyugtató az, hogy legalább rövid. Vigyorgo Fejfájdító! Mondjuk az rosszabb, hogy ennyi év után sem vesztette el hitelességét. Ma is ugyanez a helyzet! Szomoru


Luc képe
Luc (nem regisztrált) 2008, június 1 - 17:07

Ez nekem nagyon tetszik... Csehovra jellemző, hogy ilyen apró dologból tud kihozni egy egész művet és közben az egész szimbolikus.. iszonyjó, szerintem..Mosoly


Vendég képe
Vendég (nem regisztrált) 2008, június 1 - 19:23

fos


Vendég képe
Vendég (nem regisztrált) 2009, április 27 - 14:50

az!!! sztem is fos...


Vendég képe
Vendég (nem regisztrált) 2008, június 2 - 18:28

Lehet,hogy vkinek tetszik,akkor az olvassa el és élvezze.Viszont akinek nem tetszik,annak is el kell olvasni és elemzést írni róla vagy ehhez hasonló ökörséget.Ez a bölcsészeknek való,ők biztos élvezik,az a nem igazságos,hogy aki abszolút reál beállítottságú pl,annak is meg kell ugyanezt a fos melót csinálnia.Hol tud egy bölcsész pl titrálni?Nem is kell neki mondjuk.Nekünk meg mégis kell ilyen fost csinálni.


zsomb képe
zsomb (nem regisztrált) 2008, június 13 - 16:51

Na látom kezdünk elhajlani a bölcsész alázás felé. Nagyon helyes Kacsintos arc


Sz képe
Sz (nem regisztrált) 2008, június 15 - 18:21

Hát valahogy jellemző a magyarokra, ahogy hozzáállnak mindenhez. tömör vélemény : "fos" remélem ennek az embernek élete legizgalmasabb olvasmánya a tv műsor...
Mellesleg látszik h az érettségiző ifijúságnak mennyi az esze ha ez a véleményük egy novelláról ami kb 3 perc elolvasásban és NEM KÖNYV... Számomra teljesen érthető 1. olvasásra is dehát igen akinek a nönyeknél 1-el több agysejtje van annak akár 3x is el kell olvasnia...


Kingusbungus képe
Kingusbungus (nem regisztrált) 2008, június 18 - 17:21

Egyetértek veled Sz, szörnyű milyen hozzászólások vannak ehhez a 3 perces műhöz. Ebből is látszik, h senkinek semmi köze a megyarhoz. Igy akartok leérettségizni? akkor illene tudni, h csehov nem a cselekményre fokuszál, hanem az emberek lelki állapotára. ez a mű tökéletes példa rá, hogy szerencsétlen mennyire magára vette azt, h kicsit letüszentette. Nekem tetszik a mű, aki nem ért hozzá az kérem tartsa már magába az ilyen okos megjegyzéseit... Aki meg azt írta , hogy sajnos elkell olvasom ezt a könyvet, annak csak gratulálni tudok!!!!!! taps nektek. szégyen hol vagyunk már...


Zagor képe
Zagor (nem regisztrált) 2008, július 30 - 08:28

Elnézést kérek még magamtól is. Én is még csak most ütöm a 19-et években számolva. Sosem voltam jó gyerek, még most sem vagyok, de azt hogy még nálam is degeneráltabb és tuskóbb idióták jönnek "utánam" a ranglétrán...

Egy tény, hogy ami a fülpiszkán ragad egy hetes fürdés nélkülözése után, abban több értelmet találok, mint bennetek, de ők logikusan fejlődnek, ti meg ész nélkül folytok be a világ minden zugába. Tartsátok meg magatoknak az ilyen hozzászólásokat. Köszönöm a többiek nevében is.. Mosoly


Adrosz képe
Adrosz (nem regisztrált) 2008, augusztus 23 - 18:58

Én elolvastam és még röhögtem is ezen, hogy mekkra balf..ék, nem tudom mi bajotok vele, jobb ez mint a francia karrier-regények az fixxx


paklo képe
paklo 2008, szeptember 17 - 01:48

Véletlenül találkoztam egy, a honlap számára nem túl hízelgő citációval egy levelezőlistán (amin egyébként én nem vagyok rajta), ahol jelen lap linkje az alábbi szövegösszefüggésben kerül említésre:

"Sajnos a Csehov-novella szövegét csak ezen a linken találtam meg (nem kifejezetten az utána köv. felszóla(m)lások kedvéért küldöm el...)"

Így olvasva a kommenteket ...sajnos jogosak az elmarasztaló szavak. Nem szeretek moderálni, de tényleg, kicsivel több tiszteletet a szerző és a (remek)mű iránt!

üdv. paklo


Godzi képe
Godzi (nem regisztrált) 2008, szeptember 30 - 17:23

Óriási mennyire véditek ezt a nagy kövér nullát ahogy előttem Emma fogalmazott!:DNevetséges...bölcsésznek készülök totálisan értem a művet,de ha belegondoltok ehhez nem kell nagy írónak lenni.Nincs benne semmi amit élvezni lehet,a mondanivalóját Gogol már elmondta a Köpönyegben.Mindegy tépjétek csak egymást:D én meg megírom az elemzésemet,nekem ez nem számít penitenciának!Vigyorgo


Vendég képe
Vendég (nem regisztrált) 2008, október 2 - 05:56

Hogy a francba írjak erről 3 A!4es fogalmazást????


Vendég képe
Vendég (nem regisztrált) 2008, október 4 - 13:02

na ez aztán egy novella...sztem nem olyan rossz, elég meglepő amikor a végén meghal a fickó....nemtom mit akar ezzel közölni az író.....:Shogy fogok én is erről elemzést írni?


Vendég képe
Vendég (nem regisztrált) 2008, november 9 - 21:57

Nyilván ez egy szélsőséges helyzet, de elég szomorú, hogy az emberekben így működik a vágy, hogy másoknak megfeleljenek. Ez nemcsak az akkori társadalomra volt igaz, hanem a maira is...


Vendég képe
Vendég (nem regisztrált) 2008, november 19 - 21:57

nagyon hosszú nincs rövidített változat? ^^


art képe
art (nem regisztrált) 2008, december 12 - 20:01

Ezt nem hiszem el...
Már a könyökömön jön ki, hogy az oktatás színvonaláról van szó mindenhol, de tényleg elképesztő ez a sok kis FASZFEJ!!!
Gondolom azt hiszitek, hogy már megint valami nyugdíjas idióta minket basztat ezzel...hát nem én is 20 éves vagyok!
Inkább örülnétek neki, hogy el kell olvasnotok, mert az ilyen genetikai hulladék életében (igen, rólatok van szó!) ez lesz talán az utolsó írott szó, amit el fogtok olvasni, leszámítva persze a buszmenetrendet meg a Tesco katalógust.


Dave képe
Dave (nem regisztrált) 2008, december 19 - 21:08

Ez egyszerűen tényleg borzasztó hogy egyesek miket mondanak erről a műről. Nem veszitek észre, hogy a legújabb statisztikákat, amik megmutatják hogy milyen keveset olvasnak a magyar fiatalok, és milyen rosz a szövegértésük, nem örömmel szokták közölni? Ha az emberek nem olvasnak, az a társadalom általános elbutulásához vezet, aminek megnyilatkozásai itt is szép számmal jelen vannak. Még ti gondoljátok magatokat okosnak, hogy sikerült ilyen jól lehúzni ezt a novellát, pedig ez pont az ellenkezőjét mutatja rólatok. Az elég nagy baj, ha egy ilyen rövid szöveget se tudtok értelmezni.


Vendég képe
Vendég (nem regisztrált) 2008, december 27 - 15:41

Mindenki nagyon szépen el tudja mondani a saját kis véleményét...de senki sem írta le ,hogy szerinte vajon miről is szól a novella? A helyzet az, hogy manapság már simán meg tudjuk nézni a neten az elemzéseket, sőt még külön könyvek is megjelennek azért, hogy a diákok ,vagyis mi ne gondolkodjunk és ne saját gondolatainkat írjul le egy 4 oldalas fogalmazásba...bevallom nem tudok visszaemlékezni, mikor írtam teljesen önállóan egy fogalmazást egy műről, pedig vannak saját, ép gondolataim, csak sajnos sokszor nem tudom megfogalmazni és elfogadtható formában leírni azt.
Most például az irodalom kis érettségire készülök, ami azt jelenti,hogy egy 10 percest előadást kell tartanom Csehovról és egyik novellájáról plusz még 12 tételről..hát annyit mondok, rohadt nehéz---


viki képe
viki (nem regisztrált) 2009, január 3 - 12:23

Igornak üzenném a következőt:
Először is: A primitív szót így írjuk helyesen mielőtt bárkibe is belekötnél.
Másodszor:Idézem a mondatod:"Persze a primitiv hozzaszolasok hemzsegnek a hbaktol!" bravo,bravo!!

és ez a mondatod nem hemzseg a hibáktól???

Először nézd meg a saját helyesírásod aztán kritizáld másokét!
köszönöm!


Vendég képe
Vendég (nem regisztrált) 2009, január 3 - 12:28

szerintem akinek nem tetszik a novella annak is lehet véleménye!!


Vendég képe
Vendég (nem regisztrált) 2009, január 4 - 15:44

sok barom orosz, nem tudtak mit kezdeni az életükkel?!...


tomika képe
tomika (nem regisztrált) 2009, február 2 - 18:07

beszarok:D grat az írónak ezt összehozta rendesen. ÉS olvassam el azért mert egy gyökér orosz unatkozot. rettentő hosszú olvasmány:D


BaBy képe
BaBy (nem regisztrált) 2009, február 15 - 19:18

Kingusbungus!!!Akinek nem tetszik a mű annak is lehet véleménye!Nem csak az írhat ide,akinek tetszik!! Am ha már itt járunk,akkor te is megtarthatnád a szidásokat magadban!
2. ha vki az írta,hogy sajnos el kell olvasni....még ezt is szidod....mi közöd van hozzá?? Ezzel még nem írtak semmi rosszat! Csak egyszerűen vannak akik nem szeretnek,vagy izgalmasabb műveket/könyveket szeretnek olvasni!!Enyih....
Egyébként meg vki még kritizálta az elírásokat is! pff... te idióta,mert erre már nem is lehet mást mondani! Ha vki gyorsan gépel,nagyon könnyen mellébillentyűzhet, ha sietnek,ak nagyon könnyen ellehet írni szavakat!!De menj kritikusnak szerintem!!De komolyan!!Így belekötni minden hülyeségbe!!pf... Fancsali pofa


takitabe képe
takitabe (nem regisztrált) 2009, június 14 - 23:03

Így van. Ez itt az internet, nem az irodalomóra. nem szokás helyesen írni. persze ez valahol a kézírás rovására is megy, de itt akkoris teljesen máshogy írok, mint írásban. ÚGY AHOGY AKAROK


BaBy képe
BaBy (nem regisztrált) 2009, február 15 - 19:31

Dave!!Nem arról van szó,hogy senki sem szeret olvasni! Hanem,hogy nem ilyen abszolút hülyeségeket!!Jobb lenne ha írni egy-egy magyar tanár könyvet( mint pl.az én magyar tanárom is készül egyet írni) Mert ők már tudják,hogy a diákok általában mit nem szeretnek olvasni!!
Én értem,hogy mi a lényege ennek a műnek!De szerintem ezt mindenki tudja,aki él,hogy tényleg ez a helyzet mai napig!Ehhez nem kell művet/könyvet/regényt írni!! Vagy legalább valamilyen más történetben mutatta volna be a helyzetet! Nem egy "tüsszentős sztoriba kellett volna betenni! Másrészt ez túlzás!! Az oké,hogy valóban ez a helyzet,de senki sem hal bele abba,hogy leordítják a fejét...


Vendég képe
Vendég (nem regisztrált) 2009, február 21 - 14:34

semmi gond azzal ha valaki nem ért a művészetekhez(irodalomhoz)de akkor szerintem nem kéne véleményt alkotnia mert azzal csak saját magát minősíti.Tehát egyszerűbben ha nem bírod felfogni és értelmezni az orosz irodalom mondanivalóját akkor inkább maradj csendben és írd meg azt a szerencsétlen fogalmazást úgy ahogy tudod lehet 2-est kapsz rá de mondom nem kell mindenkinek irodalomértőnek lenni.Lehet belőled akármi is... cégvezető,disco tulaj csak kérlek többet ne foglalkozz irodalommal


Zsanett képe
Zsanett (nem regisztrált) 2009, március 1 - 21:03

sziasztok!
jaaaj....én meg azt hittem, hosszú lesz! Az Ivan Iljics halála után tök jó ez a novella. Akik értékelik is az irodalmat, egy kicsit segítsetek, hogy mi is a mélyebb mondanivalója ennek? Azt tudom, hogy ez is az akkori csinovnyikokról szól....szóval alap....de sajna nem annyira látom a mélyebb mondanivalót. Amúgy szerintem ez a novella nagyon is jó. És szerintem az kritizálja, aki jobbat tud írni....
szóval, légyszi...segítsetek 1 kicsit!!!!


Vendég képe
Vendég (nem regisztrált) 2009, március 4 - 23:35

Ez Csehov! Nekem tetszik ez a műve is.....holnap írok belőle! jóéjt!


Backfire képe
Backfire (nem regisztrált) 2009, április 5 - 11:14

vicc ho hozzászólásokban 1mást b.sztatjátok

am 1más véleményét mért kell +szólni? van, aki kissé közönséges és ilyeneket ír. ennyi
3mal felettem írt vendégnek igaza van am.

remélem senki önérzetét nem sértettem meg mert akkor meg engem fogtok szidni Vigyorgo


Vendég képe
Vendég (nem regisztrált) 2009, április 19 - 21:12

Hmm van vkinek itt humorérzéke? Vigyorgo


Ulla képe
Ulla (nem regisztrált) 2009, április 27 - 01:44

Kedves fikázódó hozzászólók, akik mélységesen felháborodtak azon, hogy a csinovnyik egy idióta!

Ki kell jelentenem, hogy mélységesen egyetértek veletek. Sőt, most lepődjetek meg: Csehov is egyetért(ene) veletek. A csinovnyik egy idióta. Pont erről szól a novella. És pont arról, hogy ez felháborító. Hogy idiótává lesz szerencsétlen, mert annyira retteg attól, hogy ha nem nyalja tisztára a seggét a magasrangú embernek, akkor kirúgják, megbüntetik, éhenhal, slussz-passz. És vajon alaptalanul retteg ez az ember? Hát a jelen esetben igen. Eltúloz valamit, amit talán nem kellene. Mondhatni, hiper-seggnyaló. Na de mi történne, ha télleg egy vadbarom tábornokra futna rá, aki nem veszi ilyen könnyedén, hogy rátüsszentett? Megbüntetnék, kirúgnák, éhenhalna, slussz-passz. Hogy viselkednél te, ha az életed függne valamitől, az a valami viszont egy másik ember kénye-kedvétől függne? Aki lehet jó fej is, mint eleinte ez a tábornok, és lehet vadbarom is? Jó dolog, hogy életed-halálod függhet egy másik ember kénye-kedvétől? És vajon ez csak akkor volt így, régen, a furán hangzó "csinovnyikok" korában? Biztos? Ha ezeken a kérdéseken elgondolkozol, szerintem már csak a saját vagy a szüleid tapasztalataiból is nemhogy egy oldalt, de tízet tudsz írni, csípőből.

Ja és még csak annyit: a novella nem fos. Mi sem bizonyítja jobban, hogy felháborodtál azon, hogy a csinovnyik idióta Mosoly Nem is akart mást közölni ez a Csehov Mosoly


Vendég képe
Vendég (nem regisztrált) 2009, április 27 - 14:49

ebböl hogy lehet öt oldalas esszét írni??XD mekkora rizsa... Fancsali pofa


cool girl képe
cool girl (nem regisztrált) 2009, április 27 - 14:56

ez egy szar mű nem is lehet cselekményt írni!!!XD tök rövid...


Gina képe
Gina (nem regisztrált) 2009, június 2 - 13:59

Azt mondod ez hosszú? nincs 2 oldal az eredeti mű!!! 5perc alatt el lehet olvasni!!!


Bee képe
Bee (nem regisztrált) 2009, június 14 - 21:21

elemzést megkönnyítendő: a novella nagy vonalakban pl. azt kívánja kifejezni, hogy milyen töréssel jár az, ha egy szürke csinovnyik felhívja magára a figyelmet azzal, hogy a szerepéhez nem illő cselekedetet hajt végre. Kiesés a szerepből -> megkérdőjeleződik az élet értelme; nincs mód arra, hogy visszakerüljön (látszólag nem bocsátanak meg neki) -> az életének nincs értelme - identitászavar+ csinovnyik lét -> "halálos" (nem szó szerint értendő a halál, ahogyan a mű sem. metaforikus értelem -> sarkít, hogy a mondanivaló jobban kidomborodjon.
a hozzászólásokhoz: gimis mindenki volt, ne szívjátok egymás vérét. másrészt nem kell, hogy mindenki prof. legyen, kellenek építőmunkások is. A butaság akkor antipatikus, ha észre sem véve fennen hangoztatják azt.


apa képe
apa (nem regisztrált) 2009, július 4 - 23:45

Nem kell elemezni. En is ereztem mar ugy hogy egyszeruen le tudnek fekudni es meghalni, de ugy igazan. A csinovnyik megtette amit nekem is meg kellett volna. Vagy talan en kerultem el azt amit neki is kellett volna? Megenekelte mar az 50 millio lemezes zenekar is: Time is something that may change me, but I can't change time, so FUCK IT!


KiNgCsUhH képe
KiNgCsUhH (nem regisztrált) 2009, október 27 - 12:14

ez oan hülyeség.. semmi értelme:)
és és.....
valaki nem tudja a novella elemzését??? előre is köszi:)


lesztat képe
lesztat (nem regisztrált) 2009, november 10 - 17:01

Pffff helyesírás hibákk, te faasssz és ha vki gyoprsan ír véletlen, te beképzelt kis csicskaaaageciii de utálom az ilyeneket biztos csak te tudsz írni, mer leírsz 2 sort helyesen a szlengről sem hallottál soha, pfff rossssssz ratyiii nyomooorééék szopooornyikááás gecciiii szemüveges csicskaaaa, nya csocsiiii Mosoly


Tomiiiii képe
Tomiiiii (nem regisztrált) 2009, november 20 - 18:33

EZ 1 NAGY RAKÁS SZAR!!!!!!!!!!
Hétfőre ebböl hogy a f*szomba írjak 2 oldalnyi elemzést?
nyomorék köcsög kis csinovnyik g*ci


lesztat képe
lesztat (nem regisztrált) 2009, november 20 - 20:34

de jól beszélsz hoooogy szooopjaam ki a fasszoooodat
kis nyomorééék csinyovnyik gecciii háát a rákot érdekli
geci genyauuuuuu háháháhááá mivaaaaaaaaaaaan wááááá oszt elgondolnátok h én meg most megyek ügyvédnek beszarás mi pedig halljak meg ha nem igaz geciiiii de komooooly Mosoly


Tomiiiii képe
Tomiiiii (nem regisztrált) 2009, november 22 - 11:38

NEM MEEEEEEEEGY!!!!!
ebböl a fosbol KÉPTELENSÉG (számomra) írni 2 oldalnyi összefüggő elemzést -.-" minek kellett ezt a szart megírni?????? nyomorék Anton Csehov vagy ki a f*szom......


Uborkapuporka képe
Uborkapuporka (nem regisztrált) 2009, november 22 - 18:09

Hát ekkora hülyeséget! xD
sztem vicces...Beeee! nemrossz!!
én megnézném élőben is ahogy tüsszent és leköpi az embert! xDDD


bbl képe
bbl (nem regisztrált) 2009, november 22 - 18:14

lesztat v ki... xD
Te ügyvédnek? Hagyjukmáár...
esetleg egy 15 éves kis senkiházi vagy! Kacsintos arc
szánalmas....


Tomiiiii képe
Tomiiiii (nem regisztrált) 2009, november 24 - 15:59

KÉSZ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MEGYCSINÁLTAMM!!!!!!!!
Ez hihetetlen!!!
nem tudom hogyan, de megcsináltam azt a gagyi fogalmazást!!!!!!!
Beeee! ezt a szart sem fogom többet elolvasni az biztos!! Vigyorgo


értelmesebb képe
értelmesebb (nem regisztrált) 2009, november 26 - 14:39

ahoz képest hogy sokak szerint szar a mü,vitázik mindenki.ha annyira rossz lenne annyira se méltatnátok hogy irtok róla.hapci.


lesztat képe
lesztat (nem regisztrált) 2009, november 27 - 12:09

Pffffff szarom bele mit gondolsz te kis pöcs a lényeg h az leszek te meg irigykedhetsz, de nyugodj bele te nnyit érsz kész, na csocsiii


Vendég képe
Vendég (nem regisztrált) 2009, december 2 - 23:19

Anton P. bazdmeg ,h te mekkora szerencsétlen voltál ,h lehet ilyen ...... írni na mind1 .


Vendég képe
Vendég (nem regisztrált) 2009, december 9 - 21:54

Ez röhejes. Miért nem esik le a fickónak hogy már idegesíti a tábornokot? Na meg mi a fenéért kellett emiatt meghalnia?-.-
Csehiv eléggé pihent agyú volt mikor ezt írta


Szabina képe
Szabina (nem regisztrált) 2009, december 17 - 22:33

Ilyet még én is ki tudok találni, könyörgöm, ehhez nem kell író!


Vendég2422 képe
Vendég2422 (nem regisztrált) 2011, január 13 - 19:16

Te sem értetted a lényegét, látom!


csajszi képe
csajszi (nem regisztrált) 2010, január 3 - 01:53

nem hiszem el h ennyi a lényege h tüsszent majd a bocsánatkérését nem fogadják el és fantasztikusan új egyenruhájában meghal!!!!hát ez tragédia,és ilyen hülyeséget olvastatnak velünk!!!!


Tatjara képe
Tatjara (nem regisztrált) 2010, január 3 - 16:01

Hmm holnap dolgozatot fogok írni ebből,de úgy érzem,hogy nem éppen a történeten kellene agyalni...h ilyet én is kitudoktalálni,vagy hasonló...A lélektani folyamatában kevesen gondolkoznak,hiszen manapság kimenne vkihez bocsánatot kérni a másiktól?!Kevesen...Mint mindennek 2 oldala van...lehet,hogy a tábornokot már idegesítette a bocsánatkérős hivatalnok,de attól függetlenül a hivatalnok csak azt akarta elérni,hogy ne haragudjon rá,hogy megmaradjon a tekintély,hogy tiszteletet mutathasson,hogy a lelkiismerete tiszta maradjon.Csinovnyikok élete ebből állt,értelmetlen de ugyanakkor fontos volt számukra a felettük álló ember véleménye.Elgondolkodtató,és a kötelező olvasmányokban nem azt kell mindig,hogy pont ezt kell elolvasni.Okkal kötelező olvasmány!!


Vendég képe
Vendég (nem regisztrált) 2010, január 11 - 15:51

Ennyire nem unatkozhatott, h ilyen nyomi történetet leírt! Belehalni a bűntudatba... ez már egyszerűen brutális! bárki jobbat írna!!


XD képe
XD (nem regisztrált) 2010, január 26 - 19:03

annyira gáz ez a sztori.. >< legalább valami értelmesebbet..


Vendég képe
Vendég (nem regisztrált) 2010, január 27 - 19:31

Sok, idétlen irodalomhoz nem értő, érettségin tuti megbukó emberke kommentje -.-" na az sokkal fejfájdítóbb, mint Csehov. A mű nem hosszú, és ha elemzést kell írni róla, na pff...csak tudni kell gondolkodni és használni a GÚGLIT -.-"
Attól, hogy azt mondod egy műre, hogy sz*r, még nem fog eltűnni és ugyanúgy meg kell tanulni.-.-"


Vendég képe
Vendég (nem regisztrált) 2010, február 1 - 17:14

Nekem teccik a mü meg minden:)...De hogy irjak erröl 4 oldalt?? Hülyék a tanárok h ilyen rövid novellá elemezünk 4 oldalon keresztül miközben 1 oldalban meg lehet sinálni;)


Prérikutya képe
Prérikutya (nem regisztrált) 2010, február 9 - 14:04

Sziasztok!

Ez a mű, nagyon jól megmutatja, hogy viszonyultak egymáshoz más rangúak.
Humoros, a sorok között olvassatok gyerekek:)!
Ha egyszer elolvasod és nem érted, akkor tessék többször elolvasni, akkor talán "átjön" nektek:)

Picit Kafkás:)


csoki28 képe
csoki28 (nem regisztrált) 2010, február 18 - 14:27

És ez az egyik leg jelentősebb műve? Akkor milyen a többi...te jó ég, ez szörnyű. Kikészülök ettől az embertől!!Fancsali pofa


csoki28 képe
csoki28 (nem regisztrált) 2010, február 18 - 14:34

Már bocsi, attól még, hogy ez nem tetszik, mert idegesítő a hülyesége a főszereplőnek, meg a folytonos bocsánatkérései, attól még nem fogok megbukni érettségin. Miért kéne? A "GÚGLÍT" használni bizonyos esetekben csalás. Persze, hogy nehéz magamtól négy oldalt írni...de persze te tudsz, mert TE csalsz azzal, hogy googlizol. Ennyi...máskor jobban gondold meg mit írsz. Jah és te vagy az idegesítő!! Pusszantalak


aureri képe
aureri (nem regisztrált) 2010, március 30 - 12:26

Úgy csinál mindenki, mintha annyira hosszú lenne. Igen, valóban érdekes maga a történet, sőt mondhatni hülyeség...ha nem lát valaki a dolgok mögé. Én kifejezetten lelkesen állok a feladat elé, hogy elemezzem (: Lehet velem van a baj, de én 16 éves fejjel látok benne mondanivalót.
Annyira gáz, amit csinálnak itt, azok akik szidják a művet. Szerintem sokkal nehezebb lehet egy ilyet megírni, mint egy 300 oldalas történetet a szerelmes vámpírról és ember barátnőjéről...NA mindegy (:


Vendég képe
Vendég (nem regisztrált) 2010, május 6 - 01:28

Véleményem szerint Csehov egyik legjobb műve. Akárhányszor olvasom el, mindig elgondolkodtat. Egyetértek azzal, hogy egy ilyen művet sokkal nehezebb megírni-úgy, hogy irodalmi értéke is legyen-, mint azt a tömérdek nyálat, amit mostanában nyomatnak mindenhol. És a vége kb. annyira ütős mint a Másnaposoké Vigyorgo Tényleg jó, csak egy kicsit akarjátok megérteni.
(mielőtt valaki belekötne a szövegemben található hibákba....nem teljesen Magyar vagyok) Vigyorgo


Vendég képe
Vendég (nem regisztrált) 2010, május 7 - 20:19

Nekem se tetszett, de esküszöm a hozzászólásokat olvasni tiszta vicces, hogy lehet ennyire összeveszni egy ilyen rövid novellán? De most komolyan mért kell ilyen apróságok miatt csesztetni a másikat?


Godzy képe
Godzy (nem regisztrált) 2010, május 20 - 13:10

nem tom hogy mi a fas.....nak kell ijen hüjeségeket írni meg ki az a hüje aki ezekel foglalkozik az öszes író alkoholista drogos vagy hasonló volt és ezekről kell tanúlni mind elmeháborodott volt vagy fogyatékos mind megölte magát ameik meg nem az meg azért nem mert hamarabb megölték.akik kitalálják hogy ezekről tanúljunk azokal kellene bemagoltatni ezt az egész szart


Vendég képe
Vendég (nem regisztrált) 2010, május 31 - 21:30

sokan hiszitek magatokat felsőbbrendűnek az itt a baj, ami szar az szar nem kell azzal jönni h húúú menyi degenerált van... nembírom a nagyképűeket


Musclenet képe
Musclenet (nem regisztrált) 2010, június 4 - 14:53

Próbáljátok úgy elolvasni, hogy utánanéztek a társadalmi, politikai, gazdasági és nemzetközi viszonyoknak a korszakból. Itt a polgárosodás következtében lecsúszott átlagembert mutatja be Csehov, ami a korszak polgáraira nagyon is jellemző. Na és az elemzését sem árt elolvasni. Ha ez a kettő megvan, higgyétek el sokkal jobban fog tetszeni, és talán érdekes is lesz. De persze ha úgy állunk hozzá, hogy ez biztos sz@r, akkor nem. Szóval aki akar adni egy esélyt ennek a műnek, fogadja meg a tanácsom.


Sz.M. képe
Sz.M. (nem regisztrált) 2010, szeptember 19 - 13:05

sztem pedig érdekes ez az elbeszélés, aki egy kicsit is szereti az orosz irodalmat, az észreveszi benne a remekműt, persze nem egy Anna Karenyina, vagy egy Zsivágó doktor, de értékes része világ irodalomnak, és a kisember vagy a hétköznapi szürke orosz hivatalnokok egyik legszebb ábrázolása.


Kontroll képe
Kontroll (nem regisztrált) 2010, október 19 - 18:57

Azoknak van igaza akik azt írták h tanulmányozni kell egy kicsit...ugyanis is ha belegondoltok az orosz társadalmat világítja meg lentről és fentről is...ez benne a csavar ...nem a tüsszentésen van a hangsúly..."fenn és lenn erkölcse"


Valaki képe
Valaki (nem regisztrált) 2010, november 14 - 17:31

a kultura megveti labat nalatok sot el is tori ez em csupan egy szaraz szoveg amit a te ksi csokonyos agyad nem fog fell hanem ez tobb... sokatmondo elkondolkodtato novella igaz kicsit furcsa az igaz de kell tudni a furcsat is ertekelni mert a hetkoznap mar unalmas kell neha hetvege is!


Rolii képe
Rolii (nem regisztrált) 2010, november 18 - 19:15

Először számomra is egy untató novella volt, rákerestem interneten megtaláltam ez az oldalt, és azokat a hozzászólókat akik segítségemre voltak és megírtam a három oldalas elemzést. Köszönöm mindenkinek aki olyan hozzászólást írt ami a segítségemre volt.


Vendég képe
Vendég (nem regisztrált) 2011, január 5 - 16:06

Hát, ha másoknak nem is, nekem tetszett. Nem mindenki "lájkolhatja" az adott dolgot Mosoly


Vendég képe
Vendég (nem regisztrált) 2011, január 5 - 18:34

áááá ez mekkora egy sz*r...és h ezt még kötelezővé is tegyék... értem én h unatkoztak de akkor sakkozzon az ilyen..Beeee! pffff


Vendég12435 képe
Vendég12435 (nem regisztrált) 2011, január 13 - 19:14

De hülyék vagytok!! Ez nem egy "fos"!!
Nem értitek a lényegét????
Ez egy ironikus, szarkasztikus hagvételű mű,direkt el van túlozva a dolog, az orosz társadalmi felépítést gúnyolja, hogy belehal a "tettébe" a hivatalnok, hogy megsértett egy méltóságos urat.

Szerintem mókás volt.


RachdetRooot képe
RachdetRooot (nem regisztrált) 2011, január 13 - 19:17

GYEREKEK!!!! DE BUTÁK VAGYTOK!!!!


Vendég képe
Vendég (nem regisztrált) 2011, február 24 - 18:02

Olyan aberrált a társaság, ha nem érted maradj csöndben, ha érted örülj neki. Nem vagyok a negatív kritika ellen, de ne ilyen minősíthetetlen formába tegyétek, mert ez csak rólatok árul el mindent. Ha nem is vagy az, legalább próbálj kulturált embernek tűnni.


Vendég képe
Vendég (nem regisztrált) 2011, március 30 - 22:04

Bár tényleg nem a legsokatmondóbb mű amit valaha olvastam (bár biztos ebbe is bele lehet magyarázni ilyen meg olyan jelentést), de tényleg sok itt a 14-15 éves primitív pöcs, aki elmehetne az anyjába..


Vendég Tanár Úr képe
Vendég Tanár Úr (nem regisztrált) 2011, április 9 - 05:07

Sajnálom azokat, akiktől mindössze szánalmas, közhelyes és durva hozzászólásra futotta. Talán többet kellene olvasni, a trágár megjegyzéseket pedig mellőzni.

Velem az is előfordult, hogy valakinek felolvashattam A kutyás hölgyet. (Egy film után) Szép és tartalmas élmény volt.


Tanár Úr képe
Tanár Úr (nem regisztrált) 2011, április 9 - 05:12

Nekem megadatott, hogy egy Csehov elbeszélést (A kutyás hölgy) felolvashattam valakinek. Boldoggá tett.

Ez az irodalom hatalma, ez esetben természetesen Csehové.

Mindenesetre tartalmasabb, szebb és örömtelibb élmény volt, mint az, hogy valaki ostoba, trágár és önmagáról szegénységi bizonyítványt kiállító megjegyzéseket ír olyan dolgokhoz, amelyhez szemmel láthatóan nem ért.

Inkább olvassatok!


Vendég64 képe
Vendég64 (nem regisztrált) 2011, július 14 - 10:39

Nem az a baj, hogy nem értik a gyerekek a művet. Azért járnak iskolába, hogy okosodjanak. A legnagyobb problémát abban látom, hogy bár szinte még semmit nem tudnak a világról, túl okosnak tartják magukat. Nem bírják kimondani: "Nem értem, nem tudom" Én is tanultam Csehovot a gimnáziumban. Ez a műve egyáltalán nem tetszett, de meghallgattam az elemzéseket és megpróbáltam megérteni. Nekem is idő kellett ahhoz, hogy rájöjjek, nem az íróval volt a gond, hanem én voltam kevés hozzá.

Kedves Tanár úr, biztosan észre vette már Ön is, hogy mostanában a diákok egyre inkább beképzeltté és pöffeszkedővé válnak. Ez nem az ő hibájuk. Nem csak a szülők, hanem a társadalom is ilyenné neveli őket. Fogalmuk sincs arról, hogy mit jelent alázattal befogadni azt, ami nagyobb és több nálunk. Talán éppen azért idegesíti őket ennyire ez a mű, mert itt is (többek között) arról van szó, hogy a főhős nem lát különbséget az igazi tisztelet és a csúszómászó megalázkodás között. Ebben hasonlítanak a csinovnyikra. Én úgy gondolom, a tiszteletet is tanítani kellene. Csehovot lehet, hogy nem fogják megérteni, de a világhoz talán egy cseppet megváltozik a hozzáállásuk.

Még egy észrevétel a diákokhoz: a magyar nyelvnek kijárna annyi tisztelet, hogy nem rondítjuk le a hozzászólásainkat sms típusú rövidítésekkel. Sőt, egymást is megtisztelhetnénk annyival, hogy mielőtt a hozzászólásunkat elküldjük, kijavítjuk az esetleges hibákat. Nem az ékezet nélküli hozzászólásokra gondolok, mert az a számítógép problémája. És nem is a trágár kifejezésekre, mert ott már komolyabb gondok vannak.


Vendég képe
Vendég (nem regisztrált) 2011, augusztus 14 - 17:02

Sziasztok! Csak azt szeretném kérdezni hogy a mű ennyiből áll???


ramii képe
ramii (nem regisztrált) 2011, október 23 - 11:43

úristen...:/ hogyan írjak erről 2 oldalas novella elemzést mikor eleve a mű csak egy és fél oldalas..?Meghokkent figura
valaki segítsen..:/ Szomoru


Vendég képe
Vendég (nem regisztrált) 2012, január 29 - 11:19

Legalább azt a részt értékeljétek, amikor Brizzsalov a kesztyűjével törölgeti tarkóját s kopasz fejét, és valamit mormol hozzá. Gyönyörű.


Vendég képe
Vendég (nem regisztrált) 2012, február 26 - 19:51

Én csak megszeretném köszönni, hogy általatok még jobban megértettem a realizmus fogalmát,hisz ahogy olvastam a különböző hozzászólásokat vagy más szóval élve kommentárokat, sokkal inkább átéreztem a történetet, mert ha visszanézitek kiírásaitokat, akkor észre vehetitek a tehetetlen ember tökéletes alakját,amit leginkább itt ti képviseltek. Utólag is köszönöm.


LittleRat képe
LittleRat (nem regisztrált) 2012, február 29 - 14:33

Jajj ne sírjatok már, nekem alapból van 2 oldalam, ami csak az elemzése meg néhány dolog Csehov stílusából. Megfogalmazod és simán megvan a 4 oldal Mosoly


sebi képe
sebi (nem regisztrált) 2012, április 10 - 13:13

Nos, felmerült pár kérdésetek, de nekem is. Szerintetek ha itt fikázzátok a művet, hamarabb elkészül a 3-4 oldalas elemzés?
Ha egymás véleményét kontrázzátok, lesz előre haladás? (és még ti tartjátok magatokat bölcsnek)
A mű cselekménye tényleg sivár, száraz és UNALMAS, de pont ezért könnyű értelmezni és elemezni. Az elemzés mennyiségére vissza térve, látszik hogy még kevesek vagytok az érettségihez, hisz még mindig nem értitek a lényeget. HALANDZSAAA
Ennyi az egész és nem több, mindenki tud szép értelmes kerek mondatokat alkotni, még a semmiről is el lehet vakerálni 1 oldalon keresztül.
Na meg gyanítom hogy megkaptátok a szempontokat a magyar tanáraitoktól, de ha nem keressétek meg a neten!
na pacsi!


Anna képe
Anna (nem regisztrált) 2012, április 24 - 16:09

Ez a mű valószínűleg nekem se tetszett, amíg gimnazista voltam. Idegesített, hogy hogy lehet valaki ennyire idióta és szolgalelkű.
Értelmetlennek találtam az egészet.
Azóta rájöttem: nem az a mű lényege, hogy valami értelmes, kerek dolgot mutasson be nekünk, amitől jó érzés tölt el minket.
Hanem az, hogy megmutassa, mennyire tragikus, ha mindig másoknak akarunk megfelelni, ahelyett, hogy helyesen felmérnénk: mi az igazán fontos és mi nem az. Mennyire tragikus, ha valakinek annyi önbecsülése sincs, hogy felmérje: elég egyszer bocsánatot kérni. Persze, hogy bosszús volt a tábornok, ki nem az, ha először rátüsszentenek, majd folyamatosan a bocsánatkéréssel zaklatják. A csinovnyik nem látta meg, hogy a másik is ember és nem ŐRÁ haragszik, nem ŐT akarja "megsemmisíteni" a haragjával, csak egyszerűen a szituáció bosszantó neki.
Egyik véglet sem jó: magasról tenni a másik emberre vagy teljesen benyalni neki. A hatalmas és a nulla egó. Meg kell találni az arany középutat. (Egy kis segítség az elemzéshez...)
Nekem az élet tapasztalatai segítettek ebben a műben meglátni a lényeget.
De ti is gondolkozzatok el ezen, megéri.


Brigi képe
Brigi (nem regisztrált) 2012, június 14 - 22:35

Érdekes, hogy mennyire nem látják át sokan a lényeget. Lehet, én sem láttam ennyi idősen (most 28 éves vagyok), de így felnőttként olvasva, több évnyi munkaviszony után, belekerülve az Életbe, a gépezetbe, kemény évek után sajnos nagyon értem az orosz realistákat (Csinovnyik, Ivan Iljics, Akakijevics és társaik.). És igen, valóban nem csak a tüsszentés a lényeg... Szomoru


Brigi képe
Brigi (nem regisztrált) 2012, június 14 - 22:38

Érdekes, hogy mennyire nem látják át sokan a lényeget. Lehet, én sem láttam ennyi idősen (most 28 éves vagyok), de így felnőttként olvasva, több évnyi munkaviszony után, belekerülve az Életbe, a gépezetbe, kemény évek után sajnos nagyon értem az orosz realistákat (Csinovnyik, Ivan Iljics, Akakijevics és társaik.). És igen, valóban nem csak a tüsszentés a lényeg... Szomoru


Vendég(oat) képe
Vendég(oat) (nem regisztrált) 2012, június 17 - 19:21

Ti, ti álszent próféták, ti, kik nem értetek semmit az irodalomból, ti.... hülyék vagytok egytől egyig!
Ti... miattatok rossz az osztályközösség.. az összes..
olyan lődületes barmok vagytok, hogy még a somogysági disznó is különbebb nálatok..

"Tanulni,tanulni,tanulni." - Lenin.


Vendég képe
Vendég (nem regisztrált) 2012, október 24 - 19:11

A "meghalást" csak szimbolikusan értette, nyilván nem halt meg, csak szégyenében süllyedt a földbe, írói nyelven meghalt. Megalázták, holott csak bocsánatot akart kérni. Nem érzitek az iróniát benne? Bocsánatot akart kérni, hogy ne kerüljön szégyenbe, mégis az lett a vége amit meg akart előzni.
Mellesleg akinek baja van ezzel a remek novellával, esetlegesen rövidebb verzióra vágyik nem is érdemli meg , hogy érettségizhessen. Ha nem látod meg a szépségét ennek a műnek, akkor sajnállak. Utálom és szégyellem, hogy ilyen emberek is léteznek Magyarországon, akik nem tudják értékelni a mű szépségét. Nem gondolkodtatok még azon, hogy nem véletlenül lett híres ez a novella és az írója?


feriii képe
feriii (nem regisztrált) 2013, január 9 - 00:29

Csehov ezt a novellát arra szánta, hogy elolvassa valaki?
Há normális? Az egész egy fa*zság.Kész kínzás volt elolvasni.
Még szerencse hogy csak 1,5 oldal


Vendég képe
Vendég (nem regisztrált) 2013, február 6 - 07:50

lehet,hogy hülyeségnek tünik,de ùgy látszik,nem fogtátok fel a müvet.csehov ezen a müvön keresztül mutatja be az orosz társadalmat.a szolgalalkü réteg,kiknek nem volt semmi jò az életükben,szinte csak a munkájuknak éltek,semmi másnak.teljesen feleslegesek voltak bárkinek,hiszen haláluk nem rázott meg senkit.az orosz realista írók pont azért írtak ilyenekröl,hogy felnyissák az emberek szemét.
(amúgy,ha ezt olyan unalmasnak találtátok,olvassátok el A sirályt)


Vendég képe
Vendég (nem regisztrált) 2013, február 6 - 21:23

Unalmas, és miután elolvastad azt kívánod bár ne tetted volna. Az orosz realizmusban az a hülye felfogás, hogy ha igazat akarsz írni, akkor le kell mondanod az izgalmas cselekményről elveszi a regénynek az értelmét. Ennek mi a mondanivalója? Most úgy őszintén? Belehalt a szégyenbe? Belehalt abba, hogy képtelen volt normálisan elmagyarázni a tábornoknak, hogy neki ez mennyire kellemetlen és csak bocsánatot akar kérni? Ez egy BAROMSÁG emberek, erre mondhatja akárki, hogy igen is van mondanivalója. Ez egy SZAR!


Bencencz képe
Bencencz (nem regisztrált) 2013, február 6 - 21:29

Üdv mindenkinek!
Nagy reményekkel kezdtem bele a sztoriba. És az volt a véleményem, hogy ez egy nagyon jó realista novella lesz, amíg el nem olvastam az utolsó szót. Szerintem ez rettenetesen elrontotta az összképet.


mindenkinek képe
mindenkinek (nem regisztrált) 2013, május 6 - 16:30

Kedves hozzászólók !
Nem értem , hogy miért kell egy ilyen műből ekkora gondot csinálni.Nem azért tanítják az iskolában ezt a művet és Gogolt és az egész orosz realizmust,mert a tanáraitok annyira szeretik , hanem azért , mert érettségi tétel, és ezeken a műveken keresztül lehet megérteni az orosz realizmus jellemzőit.
Érettségi követelmény, nem szimpátia kérdése .

( iskolás diák, 17 éves )


Hozzászólás

A mező tartalma nem lesz nyilvános.
  • Engedélyezett HTML elemek: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><embed>
  • A sorokat és bekezdéseket automatikusan felismeri a rendszer.
  • A szöveges mosolygók le lesznek cserélve a grafikus megfelelőikre.
  • You can use BBCode tags in the text, URLs will automatically be converted to links.

További információ a formázási lehetőségekről

Elnézést a puszta feltételezésért,
...de reméljük, Ön nem robot.
Image CAPTCHA
(Kis- és nagybetű számít, szóközök nincsenek.)